Introduction

Text in English, Dutch, French and German.  The 21st century: an old, yet a new world. MANIFEST to clarify my basic...

Text in English, Dutch, French and German.

  • The 21st century: an old, yet a new world. MANIFEST to clarify my basic principles for this work.

When you start putting things into neat little rows, you’re collecting. I have been collecting all my life. Collecting leads to insights where a single work can’t take you. It outlines the path taken for the distance travelled. A path that you can’t see in advance, but which takes its form from a whole string of memories.

My paintings contain the things I have come across during my time. The works that cover the period from 1990 to 2016 are assembled and critically illustrated by the titles. The series is still being added to.

The story

I am fascinated by the work of Goya, who uses his graphics and Black Paintings to express himself critically about his contemporaries, his recollections and testimonials of the war between Spain and France in the 18th and 19th centuries. 

In them, I am able to draw parallels with my own time. And also about the 19th century mentality of intolerance. And today – 200 years later – there has been virtually no improvement in the human condition. 

Wars are everywhere, flaring like spot fires across our planet. With gruesome consequences. As in biblical disasters, humans destroy everything around them, the world they live in, their fellow man, their very existence. You only have to collect images to substantiate this. 

The development

The installation of my paintings is based on this. Can people really change? What do we need for that to happen? How does empathy develop in mankind? 

The collected images in HERINNERINGEN UIT DE 21E EEUW (Recollections from the 21st century) are many and can be found everywhere.

Prophetic predictions, testimonials of revenge, oppression, blindness, extreme greed, vanity, megalomania and dislocation, along with other phenomena, such as internationalisation and globalisation.

This is material from the 21st century in which I work. This is my time.

Painting is my medium, which is sometimes also the object. Given that art is transformation, the image is edited. It is the unreality of reality, poured into tolerable form. My technique is used to support it. The test is the creative medium, used in such a way that it does not totally dislocate legibility, but disintegrates into different gradations. Deliberately used, sometimes at the edge of the abstract. The medium is systematically used, but spontaneously written to preserve the emotions. The blueprint is inconceivable without computer design, while being linked to it. The contemporary aspect is also in there.
But it is always painting; a pictured made up of layers with content, form, colour, brushstrokes, all assembled in one.

© Gabriëlla Cleuren

  • De 21e eeuw: een oude en tegelijk nieuwe wereld.MANIFEST ter  verduidelijking van mijn uitgangspunt bij deze werken.

Wanneer je verschillende dingen op rijtjes zet, ben je aan het verzamelen. Ik verzamel al mijn hele leven. Verzamelen leidt tot inzicht waar één enkel werk niet toe kan leiden. Het tekent het traject van de afgelegde weg uit. Een afgelegde weg die vooraf niet te zien was maar slechts vorm krijgt uit een veelheid van aaneengeregen herinneringen. 

Mijn schilderijen bevatten mijn vaststellingen over mijn tijd. De werken over de tijdspanne 1990 – 2016 zijn samengebracht en kritisch geïllustreerd door de titels. De reeks wordt nog steeds aangevuld.

Het verhaal

Ik ben geboeid door het werk van Goya, die zich in zijn grafiek en zijn zwarte schilderijen vooral kritisch uitliet over zijn tijdsgenoten, herinneringen, getuigenissen van de oorlog tussen Spanje en Frankrijk in de 18e en 19e eeuw. Daarin stel ik paralellen vast met mijn eigen tijd. En ook over de 19eeuwe mentaliteit van intolerantie. Er is nauwelijks verbetering van de menselijke situatie, nu – 200 jaar later.
Oorlogen zijn talrijk en woekeren als plaatselijk vuur over onze planeet. Met gruwelijker gevolgen. Als in Bijbelse catastrofen vernietigt de mens zijn omgeving, zijn leefwereld, zijn bestaan, zijn medemens. Je hoeft maar beelden te verzamelen om dit te staven.

De uitwerking

Op basis daarvan is een installatie van mijn schilderijen gebouwd. Kan de mens überhaupt veranderen? Wat is daarvoor nodig? Hoe wordt empathie bij de mensheid ontwikkeld? De bijeengezochte beelden HERINNERINGEN UIT DE 21E EEUW zijn talrijk en overal terug te vinden. Profetische voorspellingen, getuigenissen van wraak, onderdrukking, blindheid, extreme hebzucht, ijdelheid, grootheidswaanzin, ontwrichting, samen met andere fenomenen zoals globalisering, mondialisering.
Het is dit materiaal uit de 21ste eeuw waarmee ik werk. Het is mijn tijd.

Mijn medium is schilderkunst, soms ook het object. Aangezien kunst transformatie is, wordt het beeld bewerkt. Het is het onwezenlijke van de werkelijkheid, in draaglijke vorm gegoten. Mijn techniek wordt daarbij ter ondersteuning ingezet. De toets is het creatieve medium en wordt in zover aangewend dat zij de leesbaarheid niet totaal ontwricht, maar desintegreert in verschillende gradaties. Bewust ingezet, soms tegen de rand der abstractie. Het medium wordt systematisch gehanteerd , maar ter bewaring van de emotie spontaan geschreven. De vormgeving is ondenkbaar zonder computervormgeving en daaraan gebonden. Het hedendaagse aspect zit ook daarin.
Maar het blijft altijd schilderen; een beeld van gelaagdheid door inhoud, vorm, kleur, toets, samengehouden.

© Gabriëlla Cleuren

 

  • Le XXIe siècle : un monde à la fois ancien et nouveau. MANIFESTE pour expliquer mon point de vue sur ces œuvres.

Dès que vous alignez divers objets, vous entamez une collection. J’ai collectionné toute ma vie. Une collection donne un aperçu qu’une seule œuvre ne peut pas fournir. Elle reflète le tracé du chemin parcouru. Un chemin parcouru qui était invisible de prime abord, mais qui prend forme à partir d’une multitude de souvenirs successifs.
Mes tableaux contiennent mes constats sur mon époque. Les œuvres de la période 1990 – 2016 sont rassemblées et illustrées de manière critique par les titres. La série est sans cesse complétée.

L’histoire

Je suis fascinée par l’œuvre de Goya, qui se montra critique dans ses gravures et ses tableaux sombres à l’égard de ses contemporains, souvenirs, témoignages de la guerre entre l’Espagne et la France aux XVIIIe et XIXe siècles. J’y établis des parallèles avec ma propre époque. Et aussi avec l’esprit d’intolérance qui régnait au XIXe siècle. La situation de l’homme s’est à peine améliorée, 200 ans plus tard. Les guerres sont nombreuses et se propagent tel un incendie sur notre planète. Avec d’abominables conséquences. Comme dans les catastrophes de la Bible, l’homme détruit son environnement, sa sphère de vie, son existence, son prochain. Il est superflu de collectionner des images pour corroborer ces faits.

Le résultat

Une installation de mes peintures s’est opérée sur cette base. L’homme peut-il vraiment changer ? Que faut-il pour cela ? Comment l’empathie se développe-t-elle chez le genre humain? Les images collectées Souvenirs du XXIe siècle sont nombreuses et se retrouvent partout. Prophéties, témoignages de vengeance, répression, aveuglement, cupidité extrême, vanité, folie des grandeurs, désordre, avec d’autres phénomènes comme la globalisation, la mondialisation. 

C’est ce matériau du XXIe siècle que j’utilise. C’est mon époque

Mon support est la peinture et parfois aussi l’objet. Comme l’art est transformation, l’image est transformée. C’est le côté irréel de la réalité, coulé dans une forme tolérable. Ma technique sert de base. L’épreuve est le support créatif utilisé dans la mesure où il ne nuit pas totalement à la lisibilité, mais qui se désagrège dans diverses gradations. Sciemment appliqué, parfois à la limite de l’abstrait. Le support est utilisé systématiquement, mais écrit spontanément afin de conserver l’émotion. La conception est impensable sans modèle informatique auquel elle est liée. L’aspect contemporain y est aussi présent.
Mais cela reste toujours de la peinture ; une image de strates maintenues ensemble par le contenu, la forme, la couleur, l’épreuve.

© Gabriëlla Cleuren

  • Das 21. Jahrhundert: eine alte und zugleich neue Welt.MANIFEST zur Erläuterung meiner Ausgangspunkte bei diesen Arbeiten 

Wer mehrere Dinge zusammenträgt, der sammelt. Ich sammle bereits mein ganzes Leben lang. Sammeln vermittelt einen Einblick, den ein einziges Werk alleine nicht bieten kann. Sammeln lässt erkennen, welcher Weg beschritten wurde. Ein Weg, der zuvor im Dunkel lag und erst durch das Aneinanderreihen der Erinnerungen sichtbar wird.  

Meine Gemälde enthalten meine Feststellungen zu der Zeit, in der ich lebe. Die Arbeiten aus dem Zeitraum 1990–2016 wurden zusammengetragen und durch die Titel kritisch illustriert. Die Reihe wird immer noch ergänzt.

Die Geschichte

Mich fasziniert Goya, der mit seinem grafischen Werk und seinen abgründigen Gemälden kritischen Kommentar zu seinen Zeitgenossen lieferte, und sich von Erinnerungen und Zeugen des Spanisch-Französischen Kriegs im 18. und 19. Jahrhundert inspirieren ließ. Bei Goya entdecke ich Parallelen zur heutigen Zeit – nicht zuletzt in der Intoleranz des 19. Jahrhunderts. Selbst nach 200 Jahren hat sich die menschliche Situation kaum verbessert. Zahllose Kriege verbreiten sich wie Brände über unseren Planeten. Die Folgen sind horrend. Mit Katastrophen biblischen Ausmaßes vernichtet der Mensch seine Umgebung, seine Umwelt, seine Mitmenschen und seine eigene Existenz. Um diese Behauptung zu untermauern, braucht man lediglich Bilder zu sammeln.

Die Ausarbeitung

Ausgehend von diesen Beobachtungen entstand eine Installation meiner Gemälde. Kann sich der Mensch überhaupt ändern? Was braucht er dazu? Wie findet die Menschheit zu mehr Empathie? Die zusammengetragenen Bilder ERINNERUNGEN AUS DEM 21. JAHRHUNDERT sind zahlreich, und was sie zeigen, begegnet uns überall: Prophezeiungen, Zeugnisse der Rache, Unterdrückung, der Blindheit und extremen Habgier, der Eitelkeit, des Größenwahns, der Zerrüttung, zusammen mit anderen Phänomenen wie Globalisierung, Mondialisierung...

 Es ist das Material des 21. Jahrhunderts, mit dem ich arbeite. Es ist meine Zeit.

 Mein Medium ist die Malerei, manchmal auch das Objekt. Und da Kunst immer auch Transformation ist, wird das Bild bearbeitet. Es ist das Unwirkliche der Wirklichkeit, in eine ertragbare Form gegossen. 

Meine Technik dient dabei der Unterstützung. Die Pinselführung ist das kreative Medium und wird auf eine Weise angewandt, dass die Verständlichkeit nicht gänzlich aus den Angeln gehoben, sondern vielmehr in verschiedene Abstufungen aufgelöst wird. Bewusst eingesetzt, zuweilen fast schon abstrakt. Einerseits arbeite ich systematisch mit dem Medium, andererseits auch sehr spontan, um die Emotion festzuhalten. Der kreative Prozess ist ohne eine digitale Komponente undenkbar und daran gebunden. Auch der zeitgemäße Aspekt ist vertreten.

 Letzten Endes jedoch geht es ums Malen, um ein vielschichtiges Bild, zusammengehalten von Inhalt, Form, Farbe und Pinselstrich.  

 © Gabriëlla Cleuren