Statement on

Statement on "BRAVE new old WORLDS" : Revolution

Gabriella Cleuren

2019

Revolutions: in Israel and Palestine and in Arab countries: Lebanon. Iraq, Syria. Also in Europe, many parades of malcontents: in banlieux in France during Sarkozy, now the yellow vests under Macron (unlivable life for people). Growing inequality.

Stephane Hessel a 93 year old came out with his critical booklet "Indignez vous" in Jan 2011 "indignant U". The excesses of capitalism, banking crisis and indecision of politics went into consciousness, or lack of change through dictatorship: Algeria, Tunisia, Libya, Lebanon, African countries. Great emigration got underway often reinforced by wars, climate change, drought, desert advancement, so that waiting for a future was meaningless. Take your chance in Europe or the USA because it is hopeless in your own country, offers no future. The fighting posture from the 2nd World War seemed to have disappeared, according to Hessel. General moral turmoil: need for outrage at the attitude of banks and erosion of soc. certainty prompted a revolt. (Spain) .In Europe, this led to an increase in crime: drug trafficking (Netherlands - Belgium).

Example of executives using the service is unbelievable. Meanwhile, emigration to Europe and the USA continues with serious consequences.

There is also an explanation of human rights as a guideline.

Revoluties : in Israël en Palestina en in Arabische landen : Libanon. Irak, Syrië.

Ook in Europa, vele optochten van malcontenten : in banlieux in Frankrijk tijdens Sarkozy, nu de gele hesjes onder Macron ( onleefbaar leven voor mensen ). Groeiende ongelijkheid.

Stephane Hessel een 93 jarige kwam met zijn kritisch boekje : ‘ Indignez vous’ in jan 2011 ‘verontwaardig U ‘. De excessen van het kapitalisme , bankencrisis en besluiteloosheid van de politiek ging in het bewustzijn , of gebrek aan verandering door dictatuur : Algerije, Tunesië , Libië, Libanon , Afrikaanse landen. Een geweldige emigratie kwam op gang vaak versterkt door oorlogen, klimaatverandering, droogte, oprukken van woestijn, zodat lang wachten voor een toekomst zinloos was. Je kans wagen in Europa of de USA omdat ’t in eigen land uitzichtloos is, geen toekomst biedt. De vechtershouding uit de 2e wereldoorlog scheen verdwenen.volgens Hessel. Algemene morele onrust : nood aan verontwaardiging wegens houding van banken en uitholling van soc. zekerheid.zette aan tot revolte.(Spanje ).In Europa bracht dit een aangroei van criminaliteit : handel in verdovende middelen (Nederland – België)

Voorbeeld van leidinggevenden die zich bedienen is : ongeloofwaardig. Intussen gaat de emigratie naar Europa en de USA verder met ernstige gevolgen.

Er bestaat ook een verklaring van de rechten van de mens als houvast.

More information about works in “Brave new old Works”

Back to Publications