STATEMENT ON “FILLED EMPTINESS UNIQUE WORLDS

STATEMENT ON “FILLED EMPTINESS UNIQUE WORLDS" : ZEELAND

Gabriella Cleuren

2012

I have lived on Bonaire for almost 4 years, after which I lived in Belgium for a long time, and 9 years in Hamburg. Once I came back to Sint-Niklaas, I discovered as I crossed the border, to my amazement, the landscapes of the Netherlands: giant flax and grain fields, lined by endless tree lines to a distant horizon: a different world.

As I had been working for a long time in the desolate landscapes of Bonaire – as if on a different planet, I noticed a fascinating relation – wide spaces that are rarely found in Belgium – from a very recognizable Dutch finish, trained in dealing with the landscape. That similarity and simultaneous difference struck a chord with me. To the common observer it may look slightly dull, but by no means to me. A keen viewer who takes the effort to remain fixed and to truly scrutinize, discovers unique landscapes, with a character of their own, which has long since disappeared elsewhere: secluded, but full of colour – full of dreams – full of skies, clouds – full of rhythm – full of tree lines and hazes on the horizon – full of canals – full of ponds – full of pink and blue plains of water that colour the violet evening sky, like the oily polder clusters that reflect the light in hues of dark purple. And towards the Drowned Land of Saeftinge, oval and round pieces of turf, once yellow, then bright green, its own world in a unique pool of water, perpetually varying by seasons and the tides. Life is everywhere: sounds of silence that one can hear, flocks of geese, survivors on the field, pheasants that are nervously dashing away in the reeds, and wild chirping birds that chase the waves with their quick feet, infinite flocks of small silver birds, contrasting with the silver shoals of fish in the water, which fly in endless formation patterns of a fantastic geography. And the lonely call of the unique waterfowls on the sandy plains, small creatures that sift their habitat for algae and nourishment.

And in the distance, the city on top of an endless dyke, a church spire like a black needle in the shrubs on the winter horizon and sheltered houses – bright red and white, cheerful in the summer, far on the opposite side. And ominous dark skies in the evening: the weather that changes at a whim: symbol of restlessness. How small and insignificant men is in the face of nature.

In this manner, I have captured the atmosphere of Zeeland as I experienced it, sometimes poetic, sometimes forlorn. It is my own vision. Perhaps you will join me and dwell on that which you may take for granted; you can borrow my lens.

  • Bijna 4 jaar leefde ik op Bonaire, daarna lange tijd in België – 9 jaar in Hamburg en éénmaal terug in Sint-Niklaas waar ik tot mijn verbazing, als ik de grens overstak, unieke landschappen ontdekte in Nederland : enorme vlas- en graanvelden, afgezoomd met eindeloze boomrijen aan een verre horizon: een andere wereld.

Daar ik reeds lange tijd aan totaal vereenzaamde landschappen van Bonaire werkte – bijna van een andere planeet, zag ik hier een boeiend aansluitstuk – grote ruimten zoals je ze in België nergens vindt – van een  zeer herkenbare Nederlandse hand, geordend met het landschap om te gaan. Die gelijkheid en 't toch zo verschillende trof mij. Voor een oppervlakkige kijker mag het allemaal wat saai uitzien, voor mij geenszins.
Een aandachtige waarnemer die zich de moeite getroost lang stil te houden en echt te kijken, ontdekt unieke landschappen, met een heel eigen karakter, ergens  anders reeds lang verdwenen :  eenzaam, maar vol van kleur – vol droom – vol hemel, vol wolken  – vol ritme – vol rijen bomen en nevels aan de horizon – vol grachten – vol slootjes – vol vlakten van water in blauw en roze die bij de avond paars kleuren, zoals de vettige polderkluiten zich donkerpaars liggen te spiegelen in 't licht.En kort naar het verdronken land van Saeftinghe toe, ovale en ronde  graszoden in zand, eens geel, dan helder groen, een eigen wereld in een unieke waterplas, altijd weer variërend door seizoenen en getij.

En overal leven : geluid of stilte die je horen kan,  kladden ganzeriken, overlevers op het veld, schuw wegschietende fazanten in het riet en wild kwietstschende vogels die met hun snelle  pootjes de golven achterna lopen, zwermen kleine zilveren vogeltjes, tegenhangers van de zilvervisjes in het water, die in formatie oneindig veel variaties van een fantastische choreografie vliegen,  rakelings over het wateroppervlak. En het eenzame geroep van unieke watervogels op de enorme zandvlakte , kleine wezens die hun leefwereld afschuimen naar algjes en eetbaars.

En in de verte ,de stad vanop een eindeloze dijk,  een kerktoren als een zwarte naald aan de winterhorizon in struikgewas  en weggedoken huizen – knalrood en wit, vrolijk in de zomer, aan de verre overkant. En donker dreigende luchten bij avond  : het weer dat plotsklaps onverwacht omslaat : symbool van rusteloosheid. Hoe klein en onbenullig  de mens toch is tegenover de natuur.

Op deze wijze heb ik de sfeer van Zeeland, zoals ik die aanvoelde,  gestalte gegeven, soms poëtisch, soms verloren. Het is mijn eigen kijk. Misschien dat u vandaag met mij eens stil staat bij hetgeen u vanzelfsprekend vindt, u kunt mijn bril lenen.

 

  • J'ai habité à Bonaire pendant près de 4 ans. Ensuite, j'ai vécu pendant une longue période en Belgique puis 9 ans à Hambourg. Je suis retournée une fois à Sint-Niklaas, en Belgique et à ma grande surprise, lorsque je passais la frontière, je découvrais des paysages uniques aux Pays-Bas. Des paysages de champs infinis cultivés, de céréales, bordés de rangées d'arbres dans un horizon lointain : un autre monde.

Parce que je travaillais déjà sur des paysages solitaires à Bonaire, j'ai pu constaté ici un complément fascinant, provenant presque d'une autre planète. De larges espaces qui n'existent pas en Belgique, d'une main néerlandaise très reconnaissable, des paysages organisés. Ces similitudes et en même temps, ces contrastes m'ont beaucoup touchée. Ce paysage peut paraître ennuyeux aux yeux d'un observateur superficiel mais pas pour moi.
Un observateur attentif qui s'efforce d'être calme et de contempler, découvre des paysages d'exception, dotés d'un caractère unique déjà disparu depuis longtemps dans d'autres endroits. Solitaire mais dotés de couleurs, de rêves, de paradis, de nuages, de rythmes, de rangées d'arbres et de brumes à l'horizon, de canaux, de fossés, de plans d'eau bleus et roses qui le soir se transforment en violet comme les mottes de polder graisseuses qui changent de couleurs lorsqu'elles réfléchissent à la lumière. Vers le Pays Inondé de Saeftinghe, motte de gazon ovale et ronde dans le sable, parfois jaune, parfois vert clair, un monde propre dans une flaque d'eau unique, toujours changeant au gré des saisons et des marées.

La vie est partout : des sons et du silence que l'on peut entendre, des jars en forme de tâche, des survivants dans un champs, des faisans craintifs s'échappant à travers les roseaux et des oiseaux peureux et sauvages qui suivent les flots de leurs pattes, des volées de petits oiseaux argentés, presque le reflet d'un petit poisson d'argent dans l'eau, en formation dans une infini de variétés de vols dans une chorégraphie fantastique juste au-dessous de l'eau. Et le cri solitaire d'oiseaux d'eau uniques sur de larges surfaces sableuses, de petits êtres qui écument la vie vers les algues et la nourriture.

Au lointain, la ville se découvre à partir d'une digue infinie, le clocher d'une église tel qu'une aiguille contre l'horizon hivernal dans les buissons et les maisons tapies de couleur rouge intense et blanche, gaies en été d'un autre côté lointain. Un ciel sombre et menaçant en soirée : le temps qui change soudainement et de manière inattendue : le symbole de l'agitation. À quel point sommes-nous petits et insignifiants face à la nature !

Ainsi, j'ai sculpté l'atmosphère de Zeeland d'une manière parfois poétique et parfois perdue, comme je l'ai ressentie. C'est ma vision à moi. Peut-être que cela vous inspirera à votre tour de réfléchir sur ce qui paraît évident. Je peux vous prêter mes lunettes.

 

 

  • Fast 4 Jahre lang lebte ich auf Bonaire, dann eine lange Zeit in Belgien und für 9 Jahre in Hamburg, aber einmal zurück in Sint-Niklaas bemerkte ich zu meiner Überraschung beim Überqueren der Grenze die einzigartigen niederländischen Landschaften: riesige Flachs- und Getreidefelder, gesäumt von endlosen Baumreihen soweit das Auge reicht: das ist eine ganz andere Welt.

Da ich schon sehr lange in den völlig vereinsamten Landschaften von Bonaire gearbeitet habe – fast wie auf einem anderen Planeten, sah ich hier einen fesselnden Anschluss - große Räume, wie man sie nirgendwo in Belgien finden kann – eine deutlich erkennbare niederländische Handschrift im Umgang mit der Landschaft. Die Gleichheit, aber auch die Verschiedenheit beeindruckten mich. Für einen oberflächlichen Betrachter sieht das alles ganz gleich aus, für mich aber nicht.
Ein aufmerksamer Beobachter, der sich die Mühe macht innezuhalten und sich alles genau anzusehen, entdeckt einzigartige Landschaften mit einem ganz eigenständigen Charakter, die anderenorts längst verschwunden sind: einsam, aber voller Farbe – traumhaft – mit einem Himmel voller Wolken – rhythmisch – voller Baumreihen und Nebel am Horizont – voller Kanäle und Gräben – voll von blauen und rosa Wasserflächen, die am Abend purpurrot gefärbt sind sowie auch fettige Erdklumpen, die sich dunkelviolett im Licht spiegeln. Und in Richtung des versunkenen Landes von Saeftinghe ovale und runde Rasenstücke im Sand, einmal gelb, dann in hellem Grün, eine ganz eigene Welt in einem einzigartigen Teich, immer wieder sich durch die Jahreszeiten und Gezeiten verändernd.

Und überall Leben: man hört irgendwelche Töne oder es ist still, gefleckte Gänschen, die auf dem Feld überlebt haben, scheu aufgescheuchte Fasanen im Schilf und wild kreischende Vögel, die mit ihren schnellen Füßen über die Wellen eilen, Schwärme kleiner silberner Vögel als Gegenstücke zu den silbernen Fischen im Wasser, die in unendlich vielen phantastisch choreographierten Variationen dicht über der Wasseroberfläche fliegen. Und die einsamen Rufe einzigartiger Wasservögel auf der riesigen Sandfläche, kleinen Kreaturen, die ihre Welt nach Algen oder anderer Nahrung durchstreifen.

Und in der Ferne eine Stadt an einem endlosen Deich, ein Kirchturm wie eine schwarze Nadel am Winterhorizont in Büschen und zusammengedrängten Häusern – andererseits im Sommer leuchtend rot und weiß und fröhlich. Und ein dunkler, drohender Abendhimmel bei einem unvermittelten Wetterwechsel als Symbol für die Rastlosigkeit. Wie klein und unbedeutend doch der Mensch der Natur gegenüber ist.

Dadurch gewinne ich ein Gefühl von Zeeland, so wie ich es fühle, forme, manchmal poetisch, manchmal verloren. Das ist meine Sichtweise. Vielleicht wollen Sie heute mit mir innehalten beim Finden Ihres Selbstverständnisses, ich will Ihnen gern meine Brille dazu leihen.

 

 

Back to Publications