Painting of the month October 2019 : The young revolt 2011, Gabriella Cleuren, 2019

Painting of the month October 2019 : The young revolt 2011

Gabriella Cleuren

2019

  • The riots and revolution among the young people are booming in resistance with worldwide sound. Dissatisfaction with global order is increasing, fueled by the internet and changed awareness and organization options. The indignados from then are the actors of today. Is our system and humanity reaching its limits? Does it punish itself? Is it: change or perish?
  • De onlusten en revolutie onder de jongeren komen opgeborreld in verzet met wereldwijde klank. De ontevredenheid over de  mondiale ordening neem toe, gevoed door internet en gewijzigde bewustwordings-en organisatiemogelijkheden. De indignado’s van toen zijn de actoren van nu. Stoot ons systeem en de mensheid aan zijn grens? Straft het zichzelf af? Is het : veranderen of vergaan?
  • Les émeutes et la révolution parmi les jeunes explosent dans la résistance avec le son mondial. Le mécontentement face à l'ordre mondial augmente, alimenté par Internet et les options de prise de conscience et d'organisation modifiées. Les indignés d’alors sont les acteurs d’aujourd’hui. Notre système et notre humanité atteignent-ils leurs limites? Est-ce qu'il se punit? Est-ce: changer ou périr?

  • Die Unruhen und Revolutionen unter den Jugendlichen boomen mit weltweitem Sound im Widerstand. Die Unzufriedenheit mit der globalen Ordnung nimmt zu, wird durch das Internet angeheizt und verändert das Bewusstsein und die Organisationsoptionen. Die Indignados von damals sind die Schauspieler von heute. Stößt unser System und die Menschheit an ihre Grenzen? Bestraft es sich selbst? Ist es: Veränderung oder Untergang?

Back to Publications